วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2561
วัสดุงานบ้านงานครัว
6  ก.ย. 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
6  ก.ย. 2561
ครุภัณฑ์สำนักงาน
31  ส.ค. 2561
จ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววังเณร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววังเณร
31  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง