วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2561
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 50 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาขนย้ายวัสดุดำเนินงาน ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 2-17 พฤศจิกายน 2561 (ระยะที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี งบประมาณ 2562 (ระยะที่ 1) ระหว่างวันที่ 2 - 17 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
ซื้อหินคลุก จำนวน 600 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายแยก ทล.24 - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายแยก ทล.24 - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5
12  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ถากถางและตัดแต่งต้นไม้ในบริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน 8 รายการ ในพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ ในพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง