วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่าง สำหรับเด็ก ศพด.สังกัด อบต.มะเกลือเก่า โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง (ข้อปัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครการจัดงานบัณฑิตน้อย (ปัจฉิมนิเทศ ศพด.สังกัด อบต.มะเกลือเก่า) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาอ่างเกิ้งและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 11 บ้านหนองเลา (ข้อบัญญัติ พ.ศ. 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางเสวก-บ้านนายเหิน หมู่ที่ 8 บ้านปลายราง (ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปากทาง ส.อบต. อุดม หมู่ที่ 15 บ้านคำไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมหินคลุกสายวัดเก่า - สายนายวิสัน หมู่ที่ 11 บ้านหนองเลา (ทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง