วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2564
จ้างซ่่อมเครื่องพ่่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโสกจานพัฒนา - บ้านหนองม่วง (ป่างิ้ว) บ้านโสกจานพัฒนา หมู่ที่ 17 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุ (ต้นไม้ ดินปลูก ไม้ยูคาค้ำยัน) โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างจัดเตรียมพื้นที่ปลูก โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ฉีดพ่นหมอกควัน โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไช้เลือดออก ปี 2564
18  พ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลอดข้ามถนน คุ้มบุญร่วมฟาร์ม บ้านหนองซาด หมู่ที่ 14 (เงินทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมทางน้ำเข้าและโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กกันพัง สระน้ำวัดวังรางน้อย หมู่ที่ 9 (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 4 - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 (เงินทุนสำรองเงินสะสม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2564 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่่ 4 บ้านหนองไม้ตาย (ทุนสำรองสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง