วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเครื่องจักรปรับเกรดบดอัดพื้นทางเดิมและบดอัดหินคลุก ถนนทางเข้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฯ ม. 15 บ้านคำไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนสายทางเข้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านคำไฮ ม.15 กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ การขับเคลื่อนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ฯ สามสิบส่าง กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นางบุญลับ มณีทัศน์) ม 6 บ้านวังรางใหญ่ กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
วัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการฯ (นางบุญลับ มณีทัศน์) ม. 6 บ้านวังรางใหญ่ (งบประมาณ อบจ) กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า
30  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน 2 เครื่อง กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก และเครื่องพิมพ์เลเซอร์) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังราง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง