วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับ ซอยตาผ่อง บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยข้างวัดหนองม่วง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายยบ้านนายวีระชัย - บ้านนายคำพอง หมู่ที่ 1 บ้านมะเกลือเก่า (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างเช็คสภาพรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน ขน 6215 นครราชสีมา กองช่าง อบต.มะเกือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการ อบต.มะเกลือเก่า และศูนย์ให้บริการประชาชน สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มดงซาง ม. 5 บ้านหนองม่วง กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมคิด ธรรมวิชัย บ้านหนองม่วง ม. 5 กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างจัดและตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย ประจำปี 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างเครื่องเสียง โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย ประจำปี 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง