วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกคุ้มหินลาด หมู่ 19 บ้านมเกลือเก่าสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้้านหนองม่วง ม 5 -บ้านโสกจาน ม.17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างทำอาหาร ค่าเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน โครงการงานประเพณีลอยกระทงตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาสามสิบส่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาในการจัดและตกแต่งสถานที่ โครงการงานประเพณีลอยกระทงตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีียงเขาสามสิบส่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งเวทีกลาง พร้อมติดตั้งระบบไฟ แสง สี เสียง พร้อมเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า โครงการงานประเพณีลอยกระทงตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับตกแต่งบริเวณงาน พร้อมเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่ติดตั้งเวทีกลาง พร้อมระบบฟ แสง สี เสียง พร้อมเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลมะเกลืือเก่า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาการแสดงมหรสพ (ลิเก) โครงการงานประเพณีลอยกระทงตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2564 ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาสามสิบส่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง