วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มองค์กรต่าง ๆและประชาชนตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติ ปี 2565 สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อไก่ไข่สาวพร้อมอาหารและอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่แก่คนพิการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชาย เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิต-19 ตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างโครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 15 บ้านคำไฮ (ข้อบัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางโดยวิธี Skin Petch หมู่ที่ 5 บ้านหนองม่วง - หมู่ที่ 14 บ้านหนองซาด (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้้องระดับ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง