วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2561
จ้างโครงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเขาสามสิบส่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการสร้างบ้านผู้สูงอายุ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 18 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าพิน หมู่ที่ 15 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าพิน หมู่ที่ 15 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
19  ก.ค. 2561
โครงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเขาสามสิบส่าง
19  ก.ค. 2561
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ
19  ก.ค. 2561
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
19  ก.ค. 2561
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส