วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาออกแบบและพิมพ์วารสาร จำนวน 4,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ซื้อหินคลุก จำนวน 280 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านคำไฮ หมู่ 15 (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมที่ทำการ อบต.มะเกลือเก่าและศูนย์ให้บริการประชาชน อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการส่วนขยายบริการประชาชน อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างติดตั้งประตูและหน้าต่าง โครงการขยายส่วนบริการประชาชน อบต.มะเกลือเก่า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการขยายส่วนบริการประชาชน อบต.มะเกลือเก่า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อหอกระจายข่าว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนโดยถมดินและเกรดบดอัดคันทางเดิม ถนนสายบ้านโสกจานพัฒนา หมู่ 17- บ้านโนนสมบูรณ์ (สายเก่า) ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนและขุดวางท่อถนนสายแยกบ้านโสกจานพัฒนา หมู่ที่ 17 - ถนนเทวดา ตำบลมะเกลือเก่า (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง