วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษาให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างโครงการขุดลอกฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 บ้านวังรางใหญ่ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
โครงการขุดลอกฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 บ้านวังรางใหญ่ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
31  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร การรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่มเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมไอเย็น จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน