วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน กองสาธารณสุข อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างจัดทำเอกสารประกอบโครงการ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำพิมเสนน้ำฯ ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมอาชีพการทำพิมเสนน้ำ และน้ำมันสมุนไพร ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ไฟฉุกเฉินสัญญาณไฟหมุนพร้อมติดตั้ง รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 86-3153 นครราชสีมา กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ติดไฟฉุกเฉินสัญญาณไฟหมุนพร้อมติดตั้ง รถกระเช้าไฟฟ้า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างรถบัสโดยสาร โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างทำบานประตู/หน้าต่าง ต่อเติมห้องเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมฯ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านวังรางใหญ่ หมู่ 6 (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง