วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายสมชาย โฉสูงเนิน หมู่ท่ี 10 บ้านห้วยไผ่ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2561 กองสาธารณสุข อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถขนย้ายวัสดุดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2561 กองสาธารณสุข อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายสมชาย โฉสูงเนิน หมู่ท่ี 10 บ้านห้วยไผ่ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
10  ก.ค. 2561
ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันและทรายกำจัดลูกน้ำ กองสาธารณสุข อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 กองสาธารณสุข อบต มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างเหมาบริการไถกลบปอเทือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ สำนักปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ร 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านไร่ - ถนนยุทธศาสตร์ หมู่ท่ี 3 บ้านโคกสูง ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง