วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงเรียน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไผ่ (ข้อบัญญัติงบปะมาณรายจ่ายประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางเล็ก ศรีเทพ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไผ่ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักร (รถแบ็คโฮร์) เพื่อซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ คลองอีสานเขียว (ลำสำลาย) หมู่ที่ 6 บ้านวังรางใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านบุตาสง (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านห้วยไผ่ หมู่ 10 - ตำบลตะขบ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (เงินทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง