วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อถังอัดแรงดัน ขนาด 500 ลิตร และตู้ควบคุมปั๊มน้ำ ขนาด 5.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านช่างอาร์ม หมู่ที่ 1 บ้านมะเกลือเก่า (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านมะเกลือเก่า (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายยงยุทธ หมู่ที่ 1 บ้านมะเกลือเก่า (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมขาเหล็กกัววาไนท์ตั้งถังน้ำ พร้อมอุปกรณ์ต่อถังน้ำไฟเบอร์กลาสครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง