วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
13  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายสมชาย โฉสูงเนิน หมู่ท่ี 10 บ้านห้วยไผ่ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายสมชาย โฉสูงเนิน หมู่ท่ี 10 บ้านห้วยไผ่ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
12  ก.ค. 2561
จ้างเหมาบริการไถกลบปอเทือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 กองสาธารณสุข อบต มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2561 กองสาธารณสุข อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถขนย้ายวัสดุดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2561 กองสาธารณสุข อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันและทรายกำจัดลูกน้ำ กองสาธารณสุข อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง