วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมปั๊มบาดาล บ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 5 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ป้องกันควบคุมโรค จำนวน 3 รายการ
10  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ื่อการสำรวจข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2563
26  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง