วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน ขก 3502 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายหาร สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขน 2260 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการย้ายโครงเหล็กหอถังประปาพร้อมระบบสูบน้ำ หมู่ที่ 16 (จ่ายขาดเงินสะสมปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการก่อสร้างห้องเก็บของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง