วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างโครงการพัฒนาระบบบริการประชาชนเชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
12  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 ฺ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อใบเสร็จค่าขยะ จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง