วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างทางน้ำเข้า-ออก หนองปลาซิว หมู่ที่ 5 บ้านหนองม่วง (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ 13 - สามแยกบ้านโสกจาน หมู่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหลังท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 4 - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างค่าซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กต 3040 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำผ้าปูโต๊ะ จำนวน 25 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อต้นทองอุไร ขนาดความสูง 1.5 เมตร จำนวน 50 ต้น ในโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อถังน้ำ พร้อมขาตั้งถัง และอุปกรณ์ถังน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านวังรางใหญ่ หมุ๋ที่ 6 บ้านวังรางน้อย หมู่ที่ 9 และบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง