วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2564
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง (ห้องประชุมกตัญญู) สำนักปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ 1 จากพิทักษ์ภัณฑ์ - ประปา (ข้อบัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเครื่องจักรปรับเกรดถนนเลียบคลองชลประทานเพื่อทำความสะอาดวัชพืชริมถนนตามแนวคลองส่งน้ำ ม. 18 บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ป้องกันควบคุมโรค(น้ำยาเคมีพ่นหมอกควันและทรายกำจัดลูกน้ำ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.มะเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (งวดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง