วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกคุ้มสวนป่า และคุ้มหนองใหญ่ หมู่ที่ 20 บ้านวังรางใหญ่ (ข้อบัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์ติดไฟฉุกเฉินสัญญาณไฟหมุนพร้อมติดตั้ง รถกระเช้าไฟฟ้า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการและภาคีเครือข่าย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อตู้สาขาติดตั้งภายในสำนักงานพร้อมติดตั้งระบบโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังรางน้อย - วัดเขาชาด บ้านวังรางน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลมะเกลือเก่า กว้าง 5 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,575 ตารางเมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกหนองม่วง หมู่ที่ 5 - บ้านโสกจานพัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลมะเกลือเก่า กว้าง 5 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,575 ตรางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล มะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟาสติกคอนกรีต เส้นเข้าหมู่บ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ 6 (ข้อบัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 4 จุด
15  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง บล็อกปลูกหญ้า กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง