วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษาให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561
8  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษาให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถบัส กองการศึกษาฯ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษาให้แก่เด็กเล็กใน ศพด.มะเกลือเก่า ประจำปี 2561 วันที่ 9 สิงหาคม2561 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษาให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้นเขามะกอก บ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวพร้อมเสียงตามสาย หมู่ที่ 12 บ้านหนองหลักพันสโมสร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวพร้อมเสียงตามสาย หมู่ที่ 12 บ้านหนองหลักพันสโมสร
7  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้นเขามะกอก บ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ 6
2  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างโครงการขุดลอกฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 บ้านวังรางใหญ่ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง