วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเรียม(ตาดำ) หมู่ 10 บ้านห้วยไผ่ ตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าวัด ม. 9 บ้านวังรางน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า ม. 9 บ้านวังรางน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้้ม 10 หมู่ 9 บ้านวังรางน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์กีฬาโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-8845 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สำหรับงานประมวลผล สำนักปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ข้ามคลองอีสานเขียว) บ้านหนองหลักพันสโมสร ม. 12 ต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง