วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอยบ้านนางแสงเดือน ศรีสูงเนิน (ข้อบัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนคุ้มลุงประทีป ม.11 บ้านหนองเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มเติม ม ๙ บ้านวังรางน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.มะเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (งวดที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
จ้างฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2564 กองสาธารณสุข อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างติดตั้งรางน้ำฝนห้องเก็บของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจพอเพียงฯ ม. ๑๕ บ้านคำไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง