วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2565
ซื้อสีทาสนาม โครงการพัฒนาลานกีฬาประจำหมู่บ้าน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 ชุด โครงการพัฒนาลานกีฬาประจำหมู่บ้าน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการชยายส่วนบริการประชาชน อบต.มะเกลือเก่า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในอาคารสำนักงนและรอบตัวสำนักงาน อบต.มะเกลือเก่า สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุุไฟฟ้าและวิทยุ โครงการขยายส่วนบริการประชาชน(เพิ่มเติม) กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างสำรวจค่าระดับพื้นที่หมู่ 1,2 บ้านมะเกลือเก่า เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โครงการส่วนขยายบริการประชาชน อบต.มะเกลือเก่า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ที่ 12 - บ้านหนองซาด หมู่ที่ 14 (ทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ โครงการสนับสนุนเครื่องดนตรีให้วงดนตรีเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง