วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อกล่องพลาสติกใส แบบมีล้อ จำนวน 12 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อผ้าม่านกันยูวี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน - ถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองม่วง (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู ในโครงการปรับปรุงห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดขยายสระน้ำ บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง