วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อถังน้ำ ขาตั้งถัง พร้อมอุกปรณ์ประกอบถังพลาสติก เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของประชาชนตำบลมะเกลือเก่า เพื่มเติมครั้งที่ 2 จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุทรายกรอง กรวดกรอง คลอรีน สารส้ม ปูนขาว ระบบประปาหมู่บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างทางน้ำเข้า-ออก หนองปลาซิว หมู่ที่ 5 บ้านหนองม่วง (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ 13 - สามแยกบ้านโสกจาน หมู่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหลังท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 4 - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างค่าซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กต 3040 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำผ้าปูโต๊ะ จำนวน 25 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง