วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 3 กล่อง (9,000 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดขยายสระน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองหลักพันสโมสร (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2562
ซื้อกระจกบังลมหน้า Toyota Revo หมายเลขทะเบียน ขน 6215 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 - บ้านห้วยไผ่ หมูู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านวังรางใหญ่พัฒนา (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 บ้านคำไฮ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิงชนิดมีหัวฉีดน้ำในตัว ขนาด 1,500 ลิตร หมายเลขจทะเบียน 98-9406 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วกั้นสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านหนองหลักพันสโมสร (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง