วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2565 กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คสล. บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 4 (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำหรับ ศพด. จำนวน 7 แห่ง) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสาร สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเคร่ื่องเสียงห้องประชุมกรุณา อาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ แบบตู้ตั้งพื้น 56000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างติดตั้งระบบไฟรถยนต์บริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ทะเบียน ขน 2260 นครราชสีมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง