วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ทดแทนท่อระบายน้ำเดิม สายหนองไม้ตายหมู่ 4 - บ้านหนองม่วง หมู่ 5 (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มหนองเลาน้อย บ้านหนองเลา หมู่ที่ 11 (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกจานพัฒนา - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 17 (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ(ยางรถยนต์) หมายเลขทะเบียน ขก-3502 นครราชสีมา สำนักปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน ทะเบียน ขน 6215 นครราชสีมา กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกน้ำ เลขทะเบียน ผห 8961 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะดินขุดหลุม จำนวน 2 เครื่อง กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 2 เครื่อง กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง