วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาอาหารว่างและน้ำดื่ม ในพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอ ในพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาเช่าเต็นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง จำนวน 4 รายการ ในพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
5  ต.ค. 2561
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
วัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น (แผนงานการเกษตร)
1  ต.ค. 2561
วัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น (แผนงานเคหะและชุมน)
1  ต.ค. 2561
วัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น (แผนงานสังคมสงเคราะห์)
1  ต.ค. 2561
วัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น (แผนงานสาธารณสุข)
1  ต.ค. 2561
วัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)