วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างงานก่อสร้างรั้วกั้นสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านปลายราง ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างงานขยายท่อเมนประปาอ่างเกิ้งและปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาบ้านคำไฮ หมู่ที่ 15 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ชั้นคว่ำจานสแตนเลส จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน