วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพรพันธ์ ยุวะวงษ์ - นางแอ๊ว โปร่งสูงเนิน หมู่ 18 ตำบลมะเกลือเก่า (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางสายบัว บ้านวังรางน้อย หมู่ 9 ตำบลมะเกลือเก่า (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้ ดิน บล็อก) กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร(หญ้าเทียม) กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่รักษาตัวที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 กองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างตรวจเช็คระยะ รถยนต์สำนักงานทะเบียน ขน 6215 นครราชสีมา กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน 1 ชุด กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขนมจีน บ้านบุตาสง หมู่ที่ 7 (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน - เขามะกอก ช่วงแยกบ้านประธาน อสม. หมู่ที่ 6 บ้านวังรางใหญ่ (ทุนสำรองเงินสะสม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง