วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนโดยถมดินและเกรดบดอัดคันทางเดิม ถนนสายบ้านโสกจานพัฒนา หมู่ 17- บ้านโนนสมบูรณ์ (สายเก่า) ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนและขุดวางท่อถนนสายแยกบ้านโสกจานพัฒนา หมู่ที่ 17 - ถนนเทวดา ตำบลมะเกลือเก่า (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อสีทาสนาม โครงการพัฒนาลานกีฬาประจำหมู่บ้าน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 ชุด โครงการพัฒนาลานกีฬาประจำหมู่บ้าน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการชยายส่วนบริการประชาชน อบต.มะเกลือเก่า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในอาคารสำนักงนและรอบตัวสำนักงาน อบต.มะเกลือเก่า สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุุไฟฟ้าและวิทยุ โครงการขยายส่วนบริการประชาชน(เพิ่มเติม) กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างสำรวจค่าระดับพื้นที่หมู่ 1,2 บ้านมะเกลือเก่า เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โครงการส่วนขยายบริการประชาชน อบต.มะเกลือเก่า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง