วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมศักดิ์ - นางอพันตรี ซอยบ้านนายสมศักดิ์ - โสฬส หมู่ที่ 2 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดโครงการ อาสาสมัครป้องกันไฟป่า ตำบลมะเกลือเก่า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ อาสาสมัครป้องกันไฟป่า ตำบลมะเกลือเก่า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญ หมู่ 11 บ้านหนองเลา ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเจลล้างมือ จำนวน 50 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ในวันที่ 19 มีน่าคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ บ้านคำไฮ หมู่ที่ 15 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ 13 - สามแยกบ้านโสกจาน หมู่ 17 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน ผห 8961 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง