วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
28  ก.ย. 2561
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ แผนงานเคหะและชุมชน
28  ก.ย. 2561
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ แผนงานสังคมสงเคราะห์
28  ก.ย. 2561
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
28  ก.ย. 2561
พนักงานจ้างเหมาบริการคนดูแลสวนประจำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ตำบลมะเกลือเก่า (แผนงานการเกษตร)
28  ก.ย. 2561
พนักงานจ้างเหมาบริการเก็บขยะ (แผนงานสาธารณสุข)
28  ก.ย. 2561
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (แผนงานการศึกษา)
27  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกซอย นางบานเย็น งามชื่น หมู่ที่ 20 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทางเข้าประปาหมู่บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 10 (ซอยบ้านนายดอม ปลิวกระโทก) ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง