วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
6  ก.ย. 2561
วัสดุงานบ้านงานครัว
6  ก.ย. 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
6  ก.ย. 2561
ครุภัณฑ์สำนักงาน
4  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ชั้นคว่ำจานสแตนเลส จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง