วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานชุดเก้าอี้รับแขก กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้าย ในพิธีมอบเสื้อกันหนาวและมอบบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อวััสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาเพื่อติดสติกเกอร์รอบคันแถบสะท้อนแสง รถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุข อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปา หมู่ 10 บ้านห้วยไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยใหญ่ หมู่ 4 บ้านหนองไม้ตาย ต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านหัวเขาพัฒนา ม.13-บ้านหนองหลักพันสโมสร ม. 12 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองเลา ม.11 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยสองพัน ม.4 บ้านหนองไม้ตาย ต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง