วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยและอุทกภัย สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อลอดถนน สายบ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ที่ 12 - บ้านหนองซาด หมู่ที่ 14 (ทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบ่อบาดาลเชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านวังรางน้อย (ทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต พร้อมรื้อขุดซ่อมผิวถนนสายคุ้มคลองส่งน้ำบ้านโสกจานพัฒนา หมู่ที่ 17-บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ที่ 12 (ทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างทำทางเดินคอนกรีตไปสวนสมุนไพร สวนมะนาว กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ทดแทนท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 9 บ้านวังรางน้อย (ทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างโครงการงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำและฝาบ่อซอยบ้านนายสุย - ศาลตาปู่ จำนวน 8 แห่ง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไผ่ (ข้อบัญญัติปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์กระเช้าไฟฟ้า อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์สำนักงาน อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ที่ 13 - บ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ 6 (ข้อบัญญัติปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง