วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะเกลือเก่า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางทองผัด-บ้านนายวิเชียร ม.2 บ้านมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอนอ้อ หมู่ 18 บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา ต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจลล้างมือและหน้ากากอนามัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม 5 บ้านหนองม่วง ต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสุเนตร์-นางพเยาว์ หมู่ 5 บ้านหนองม่วง ต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกมิตรภาพ-วัดบุ่งคล้า หมู่19 บ้านมเกลือเก่าสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้บุนวม กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเเกลือเเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง