วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสมปอง ทองเจือ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายรวย แซ่จิ๋ว บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงสีตาเดช บ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถนนมิตรภาพ - ถนนเลียบคลองส่งน้ำบ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสำราญ คตสูงเนิน บ้านหนองม่วง ม 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างเหมารถเกรดเดอร์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ถนนสายหลักเชื่อมต่อหมู่่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.มะเกลือเก่า เพื่อทัศนวิสัยในการขับขี่รถทีด่ีและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง