วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2565
จ้างจัดหาอาหาร อาหารว่างและน้ำดื่ม โครงการจัดบริการและให้ความรู้สิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพบ้านหนองม่วง ม 5 กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ทำเอกสารในการอบรม โครงการจัดบริการและให้ความรู้สิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า
14  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน) สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างระบบกรองประปาหมู่บ้าน บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 20 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีและงานทะเบียนพาณิชย์ กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างจัดตกแต่งสถานที่ เต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ พัดลม ผ้าคลุมเก้าอี้ โครงการ อบต.พบประชาขน เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างเครื่องเสียง เวที เครื่องปั่นไฟ เดินระบบไฟฟ้า โครงการ อบต.พบประชาชน เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างจัดสถานที่ โครงการ อบต.พบประชาชน เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง