วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2564
จ้างขยายท่อเมนประปา PVC บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 20 (ข้อบัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษ เอ 3 กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูฝนในพื้นที่ตำบลมะเกลือเก่า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อหินคลุก จำนวน 60 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำและลอกโคลนรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านมะเกลือเก่า (ข้อบัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองไม้ตาย (ข้อบัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยตรงข้ามประปา หมู่ที่ 15 บ้านคำไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสี่แยกคลอง - วัดบุ่งคล้า หมู่ที่ 19 (จ่ายขาดเงินสะสม 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 4 (ข้อบัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง