วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (งวดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสาธิต โครงการสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกร กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อยางรถยนต์ รับ-ส่ง ผู้ป่วย (EMS) ทะเบียน ขน 2260 นครราชสีมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำซุ้มนิทรรศการ/ซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีตำบลมะเกลือเก่า โครงการจัดงาน ประเพณีกินเช่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ประจำปี ๒๕๖๕ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างทางเข้าบ้าน คสล. 2 จุด หมู่ 3 (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านยายชิว หมู่ที่ 3 (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าฟาร์มกำนันโสภณ หมู่ที่ 3 (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
วัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปลายราง ม. 8 กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า
10  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน(เช็คระยะ) สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง