วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ต.ค. 2565
จ้างทำอาหารกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างซ่องสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 10 (ทุนสำรองเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาออกแบบและพิมพ์วารสาร จำนวน 4,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ซื้อหินคลุก จำนวน 280 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านคำไฮ หมู่ 15 (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมที่ทำการ อบต.มะเกลือเก่าและศูนย์ให้บริการประชาชน อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการส่วนขยายบริการประชาชน อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างติดตั้งประตูและหน้าต่าง โครงการขยายส่วนบริการประชาชน อบต.มะเกลือเก่า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการขยายส่วนบริการประชาชน อบต.มะเกลือเก่า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อหอกระจายข่าว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง