วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้าคลุมโต๊ะจับจีบ กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุชแและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวนป่าภูหลวง หมู่ที่ 20 บ้านวังรางใหญ่พัฒนา (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสองพัน บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 4 (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้านวังรางใหญ่ ม.6 กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดเก่า บ้านหนองเลา หมู่่ 11 (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (อีเอ็มเอส) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง