วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2561
ซื้อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าพิน หมู่ที่ 15 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าพิน หมู่ที่ 15 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
19  ก.ค. 2561
โครงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเขาสามสิบส่าง
19  ก.ค. 2561
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ
19  ก.ค. 2561
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
19  ก.ค. 2561
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส
11  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก