วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อต่อเติมถนน คสล.ซอยบ้านนางใหญ่ ม. 10 บ้านห้วยไผ่ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างบำรุงซ่อมแซมยานพาหนะ(รถกระเช้าไฟฟ้า) ทะเบียน 86-3153 นครราชสีมา กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มหลัก 8 ซอยยายจักร หมู่ 19 (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ 2 - วังเณร ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครือง กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง โดยวิธีปรับเกรด แยก ทล.24 - หลัก 8 หมู่ที่ 19 บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี ตำบลมะเกลือเก่า (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกแยก 505 - คุ้มหินลาด หมู่ทีี่ 19 บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี ตำบลมะเกลือเก่า (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างถ่ายวิดิทัศน์/ถ่ายวิดิทัศน์นำเสนอโครงการ โครงการบ้านนี้มีรักค่ายครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.มะเกลือเก่า กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย) กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง