วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มปากดง บ้านนายวิรัตน์ แก้วสำโรง หมู่ที่ 6 (ข้อบัญญัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเลขาสมทรง หมู่ที่ 7 บ้านบุตาสง (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงหอถังเหล็กทรงแชมเปญและระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไผ่ (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(PC) กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ผห 8961 นครราชสีมา สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า
16  มี.ค. 2565
จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน ขก 3502 นครราชสีมา สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างหอถังประปา บ้านปลายราง หมู่ที่ 8 (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุจราจร เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง