วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ำบาดาล(ซับเมิร์ส) กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์รถเเก็บขยะ กองสาธารณสุข อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็คทรอนิคส์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำป้าย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ม. 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างทำป้ายและสติกเกอร์ โครงการอบรมส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มองค์กรต่าง ๆ และประชาชน ต.มะเกลือเก่า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไข่ไก่แก่คนพิการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อไก่ไข่สาวพร้อมอาหารและอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไขแก่คนพิการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มองค์กรต่าง ๆและประชาชนตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง