วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2561
จ้างเหมาเช่าเต้นท์ และเก้าอี้ โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาทในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างถ่ายภาพและวีดีทัศน์ ในโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาทในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างจัดทำอาหารว่าง ในโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาทในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างค่าอาหารกลางวัน โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมการอบรมปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน และสมัครสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชุมชนเขาสามสิบส่างและเขาเขียว
8  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ยี่ห้อ Toyota Hilux Revo หมายเลขทะเบียน ขน 2260 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนชุดแฟนคอยด์ ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษาให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561