วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ยี่ห้อ Toyota Hilux Revo หมายเลขทะเบียน ขน 2260 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนชุดแฟนคอยด์ ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษาให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561
8  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษาให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561
8  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษาให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถบัส กองการศึกษาฯ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษาให้แก่เด็กเล็กใน ศพด.มะเกลือเก่า ประจำปี 2561 วันที่ 9 สิงหาคม2561 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทัศนศึกษาให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้นเขามะกอก บ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง