วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง บล็อกปลูกหญ้า กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่าง สำหรับเด็ก ศพด.สังกัด อบต.มะเกลือเก่า โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง (ข้อปัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครการจัดงานบัณฑิตน้อย (ปัจฉิมนิเทศ ศพด.สังกัด อบต.มะเกลือเก่า) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาอ่างเกิ้งและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 11 บ้านหนองเลา (ข้อบัญญัติ พ.ศ. 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางเสวก-บ้านนายเหิน หมู่ที่ 8 บ้านปลายราง (ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปากทาง ส.อบต. อุดม หมู่ที่ 15 บ้านคำไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง