วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างขยายท่อเมนประปา PVC บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 20 (ข้อบัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษ เอ 3 กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูฝนในพื้นที่ตำบลมะเกลือเก่า กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อหินคลุก จำนวน 60 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำและลอกโคลนรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านมะเกลือเก่า (ข้อบัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองไม้ตาย (ข้อบัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยตรงข้ามประปา หมู่ที่ 15 บ้านคำไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสี่แยกคลอง - วัดบุ่งคล้า หมู่ที่ 19 (จ่ายขาดเงินสะสม 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง