วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสายหลักในตำบลมะเกลือเก่า จำนวน 2 เส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2564 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านหนองหลักพันสโมสร ม.12-บ้านปลายราง ม. 8 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเซ็ค) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านวังรางใหญ่ ม.6 คุ้มปากดง-วังรางน้อย ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 3/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม www.makluakao.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง