วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2562
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขก 3502 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รานการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ตำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างโครงการระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. หมู่ที่ 14 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกสระผลิตประปา (สระข้างวัด) บ้านปลายราง หมู่ที่ 8 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝาบ่อ หมู่ที่ 8 บ้านปลายราง (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง