วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค กองคลัง อบต.มเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุข อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางตุ๋ย แสนสูงเนิน ม. 2 บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกวัดสว่างบูรพาราม-เลียบคลองส่งน้ำ ม. 2 บ้านมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองไผ่น้อย บ้านวังรางใหญ่พัฒนา ม. 20 ต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการติดตั้งประตูม้วนห้องเก็บของ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เขาสามสิบส่าง บ้านคำไฮ ต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะเกลือเก่า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง