วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกถนนเลียบคลองชลประทาน บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุประปา กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ประจำปีงบประมาณ 2561
7  มิ.ย. 2561
จ้างดำเนินการโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถขนย้ายวัสดุดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ระยะที่ 1-2 ปี 2561 กองสาธารณสุขฯ อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ระยะ 1-2 กองสาธารณสุขฯ อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโสกจานพัฒนา - บ้านหนองม่วง บ้านโสกจานพัฒนา หมู่ 17 ตำลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถขนย้ายวัสดุดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2561 ระยะที่ 2 กองสาธารณสุข อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2561 ระยะที่ 2 กองสาธารณสุข อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง